Algemene voorwaarden

Artikel I:
Behoudens schriftelijke bijzondere bepaling vanwege een daartoe bevoegd persoon zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle prestaties van hotel Vredehof en op alle overeenkomsten die worden afgesloten of uitgevoerd. Deze voorwaarden worden uitgehangen in de lokalen en vermeld op de ommezijde van uitgaande documenten. Ze worden bijgevolg afdoende ter kennis gebracht van klanten, contractanten en derden.

Artikel 2:
De opgegeven tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tarieven die werden bevestigd op de offerte gelden voor 3 maand. Als deze termijn verstreken is, kunnen zij worden gewijzigd overeenkomstig de economische omstandigheden. In dat geval zullen de tarieven worden toegepast die gelden op de dag van de prestatie.

Artikel 3: De verantwoordelijkheid van de hotelhouder.
De hotelhouder is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet ten gevolge van een gebeurtenis die hij onmogelijk kon voorzien (overmacht), in weerwil van de nodige voorzorgen, wegens de omstandigheden en de gevolgen daarvan. Hij is evenmin aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een – zelfs gedeeltelijke – fout van de klant. Voor de inbewaringgeving zijn de artikels 1952 tot 1954 quater van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4: De verantwoordelijkheid van de klant/contractant.
De klant moet zich gedragen naar de gebruiken en reglementen van het hotel waar hij verblijft: de klant kan dit reglement raadplegen. Elke zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft hotel Vredehof het recht onmiddellijk een einde te maken aan de overeenkomst, zonder opzegtermijn. De klant en de contractant zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van hotel Vredehof voor alle schade toegebracht aan personen, aan het gebouw, aan het meubilair of aan de inrichting van het hotel en de voor het publiek toegankelijke ruimten.

Artikel 5:
De klant verbindt zich ertoe het hotel op de hoogte te brengen van elke wijziging in de bestemming van de gehuurde ruimten en alleen personen uit te nodigen van wie het gedrag, de reputatie of de eerbaarheid in geen enkel opzicht materiële of morele schade kunnen toebrengen aan het hotel, dat zich het recht voorbehoudt in te grijpen indien dat nodig blijkt. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, zal hotel Vredehof het recht hebben het evenement te annuleren zonder welke schadeloosstelling dan ook.

Artikel 6: Annulatie van een groepsboeking.
Een reservering is pas gewaarborgd bij ontvangst van de “voor akkoord” ondertekende bevestiging en na betaling van het voorschot dat wordt gevraagd. In geval van annulering door de klant vóór de 30ste dag vóór de datum van aankomst zal 30% van de waarde van de prestatie moeten worden betaald als schadevergoeding. Indien een reservatie wordt geannuleerd tussen de 30ste dag en vóór de 15de dag vóór de datum van aankomst zal 60% van de waarde van de prestatie moeten worden betaald als schadevergoeding. Indien geannuleerd wordt tussen de 15de dag en vóór de 8ste dag vóór de datum van aankomst, zal 80% van de waarde van de prestatie moeten betaald worden als schadevergoeding en indien geannuleerd wordt tussen de 8ste dag en de datum van aankomst zal 100% van de waarde van de prestatie moeten betaald worden als schadevergoeding.

Het juiste aantal deelnemers zal ten laatste 24 uur voor de geplande aankomstdatum vastgelegd worden.

Artikel 7:
Er zal de klant slechts een factuur worden gestuurd voor bedragen van meer dan 50 euro, tenzij op zijn specifieke vraag. hotel Vredehof behoudt zich evenwel het recht voor om vooraf de betaling te eisen van de overeenkomstige rekening(en). Elke samenvattende rekening of factuur is contant betaalbaar zonder korting. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal een verwijlrente van 1% per maand worden toegepast tot de volledige betaling. Bovendien zal van rechtswege vanaf de eerste ingebrekestelling als gevolg van een laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de rekening of de factuur, met een minimum van 150 euro. Elke laattijdige betaling van één rekening of factuur heeft hotel Vredehof het recht om alle orders, reserveringen, prestaties, verkopen of leveringen, van welke aard ook, op te schorten.

Artikel 8: Overmacht
In geval van overmacht, onvoorzienbare of onweerstaanbare gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten de wil van de betrokken partij om, wordt de betrokken partij zonder schadevergoeding ontheven van haar verplichtingen. Ze verbindt zich er evenwel toe om de andere partij met alle mogelijke middelen op de hoogte te brengen, ten einde de mogelijke schade te beperken.

Artikel 9:
De overeenkomst voor reservering van het hotel wordt beheerst door de Belgische wet. Over alle geschillen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend geoordeeld door de bevoegde rechtbank van Ieper.